บริการบำรุงรักษารายปี
การให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตาม
ระยะเวลาที่ลูกค้าระบุซึ่งสัญญาที่จะบำรุงรักษาเครื่องเป็นสัญญา
รายปี สำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ลูกค้ามั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์ว่า สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้
งานโดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมบริการ
 
Visit
A.N. Computer : 18 Soi Pattanakran 69
Block 5 Pravet Bangkok 10250
Call
Tel. 0-2721-7978
Fax. 0-2346-4369
Contact
info@ancomputer.co.th
Copyright © 2003
Ancomputer.co.th
All rights reserved.