บริการของเรา
ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา และปรับปรุงระบบ
การจัดทีมวิศวกรผู้มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา
อย่างเต็มรูปแบบ ในด้านการพัฒนา และรวมถึงการ
อ่านเพิ่มเติม...
บริการออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาและดูแลระบบ
การให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนา รวมถึงการดูแล
ระบบเครือข่ายและระบบงานทั้งนี้เพื่อให้ได้ระบบงาน
สามารถรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการบำรุงรักษารายปี การให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่ลูกค้า 
ระบุซึ่งสัญญาที่จะบำรุงรักษาเครื่องเป็นสัญญารายปี
อ่านเพิ่มเติม...
บริการซ่อมแซม / แก้ไข ณ ที่ทำการลูกค้า
การจัดเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่และเครื่อง
มือที่ทันสมัยในการให้ความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องแม่ข่าย ณ
ที่ทำการของลูกค้าโดยการเน้นความรวดเร็วฉับไว
รับติดตั้ง Virtual Machine (Virtual Box)
รับบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าๆ
ที่ยังใช้งานงานอยู่ แต่ติดตั้งลงไปHardware
รุ่นใหม่ๆ ไม่ได้ เมื่อเกิดเวลาเครื่องเสียหรือมีปัญหา
อ่านเพิ่มเติม...
บริการฝึกอบรม
การให้บริการฝึกอบรมทางด้านซอฟต์แวร์ เพื่อเป็น
การเสริมทักษะการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และ ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
บริการให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
โดยการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลรับแจ้งปัญหาต่างๆ
และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
บริการอัพเกรดซอฟท์แวร์ให้ทันสมัย
การให้บริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Visit
A.N. Computer : 18 Soi Pattanakran 69
Block 5 Pravet Bangkok 10250
Call
Tel. 0-2721-7978
Fax. 0-2346-4369
Contact
info@ancomputer.co.th
Copyright © 2003
Ancomputer.co.th
All rights reserved.